ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) از دیدگاه پزشکان و پرستاران در بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) از دیدگاه پزشکان و پرستاران در بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان:

قاضی سعیدی مرجان، صفدری رضا، شرفیان رویا، محمدزاده نیلوفر

چکیده:

زمینه و هدف: اگر طراحی سیستم‌های اطلاعاتی نامناسب باشد اثرات منفی بر کارایی و کیفیت مراقبت بیمار خواهد داشت . به همین دلیل بسیار مهم است که سیستم‌های اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار گیرند. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در زمینه ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی و شناسایی معیارهای ارزیابی موثر بر استفاده این کاربران و رضایت آنان از سیستم اطلاعات بیمارستانی می‌باشد.

روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می‌باشد که بصورت مقطعی در بیمارستانهای عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 انجام شد. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه‌ای است که از طریق بررسی مقالات مرتبط در پایگاه‌های داده Iranmedex ، Magiran ، SID ، PubMed ، Science direct ، Google scholar و نظرسنجی با متخصصان تدوین شد. جهت تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار پنج نفر از اساتید صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات توزیع شد. یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ها به کمک نرم افزار 17 Spss مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: از دید جامعه پژوهش سیستم‌های اطلاعات در نیمی از بیمارستانهای مورد بررسی بطور میانگین دارای قابلیت 30 تا 60 درصد در زمینه مدیریت دستورات می‌باشد. همچنین کاربران در تمامی بیمارستانهای مورد بررسی با درصدی بالای 43 درصد موافق سهولت کاربری سیستم در محورهای مورد بررسی بودند.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش حاضر برای بهبود وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب پیشنهاد می‌شود در طراحی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی نیازهای همه کاربران مدنظر قرارگیرد و سیستم تاحد امکان با سطح مهارت و دانش کاربران سازگاری داشته باشد.

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی