تدوين شاخص هاي داشبورد ايمني بيمار

تدوين شاخص هاي داشبورد ايمني بيمار

نویسندگان:

صفدری رضا، میرزایی محبوبه، بگلی ماهنی مهدی

چکیده:

زمينه و هدف: از آنجايي که شاخص هاي ايمني، عملکردي و نتيجه اي مي تواند منجر به بهبود کيفيت مراقبت ها شود بنابراين شاخص هاي ايمني بيمار براي پايش و ايجاد ايمني در مراقبت ها مورد نيازند. مطالعه حاضر با هدف تدوين مجموعه شاخص هاي ايمني بيمار به منظور پايش در داشبورد ايمني بيمار انجام گرفت.
روش بررسي: با مرور متون و بررسي شاخص هاي ايمني بيمار، ارايه شده در کشورهاي استراليا، انگلستان و سازمان هاي
AHRQ، ESQH، OECD مجموعه شاخص هاي ايمني بيمار جمع آوري گرديد. سپس شاخص ها طي فرايند دلفي در دو مرحله توسط کارکنان واحد ايمني بيمار و بهبود کيفيت بيمارستان هاي دولتي و کارشناسان ايمني بيمار در معاونت درمان دانشگاه و ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تهران اعتبارسنجي شد. تحليل داده ها با ويرايش 13 نرم افزار SPSS و روش هاي آمار توصيفي انجام گرفت.
يافته ها: با انجام مطالعه حاضر، 62 شاخص ايمني بيمار در 8 دسته اصلي: شاخص هاي بيمارستان ايمن، شاخص هاي مرتبط با زايمان، شاخص هاي مرتبط با جراحي، شاخص هاي مرگ و مير، شاخص هاي مرتبط با کنترل عفونت، شاخص هاي مرتبط با خطاهاي دارويي و تجويز، شاخص سقوط، ساير شاخص هاي ويژه، طبقه بندي گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به شناسايي شاخص هاي ايمني بيمار در ابعاد مختلف، سنجش ميزان اهميت اين شاخص ها و نيز استفاده از آن ها در قالب نرم افزار داشبورد در مراکز بهداشتي درماني نقش بسزايي در ارتقاي ايمني بيمار و افزايش کيفيت خدمات بهداشتي درماني خواهد داشت.

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی