Decision-makers and mediators in a home healthcare digitisation process: nurses’ experiences of implementation and use of a decision support system

Decision-makers and mediators in a home healthcare digitisation process: nurses’ experiences of implementation and use of a decision support system

پیش زمینه: این مطالعه بر روی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم (DSS)برای مراقبت های بهداشتی در خانه و اجرای آن صورت گرفته است.

هدف: برای توصیف تجارب پرستاران مراقبت های بهداشتی در منزل در مورد استفاده از DSS ، با تمرکز بر چگونگی تأثیر آن بر تصمیم گیری در کارهای روزمره.

طراحی: داده ها از طریق سه گروه متمرکز و با مصاحبه با شش پرستار مراقب بهداشتی در منزل جمع آوری شد. برای آنالیز داده ها از روش Burnard برای تجزیه و تحلیل محتوا استفاده شده است.

یافته ها: DSS برای پشتیبانی از تصمیمات مناسب بود، اما گاهی اوقات با عملکرد کارپرستاران مراقب بهداشتی در منزل سازگار نیست. درک حرفه ای و DSS گاهی اوقات به عنوان سیستم های پشتیبانی موازی تجربه می شدند که در کل به کار به سازمانهای بهداشتی کمک نمی کنند.

نتیجه گیری: هنگامی که از DSS برای تغییر کار سازمان های مراقبت های بهداشتی از جنبه های مختلف استفاده می شود، باید توجه شود اگر سازمان این جنبه ها را در نظر نگیرد، ممکن است پرستاران نقش واسطه را در فرآیند اجرا کنند.

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
مطالب پیشنهادی