اختصارات فناوری اطلاعات سلامت

در اینجا به اختصارات پر کاربرد در زمینه فناوری اطلاعات سلامت می پردازیم

 

information resources management (IRM)         مدیریت منابع اطلاعات                           

information systems life cycle (ISLC)                  چرخه زندگی سیستم های اطلاعات              

office automation systems (OAS)                        سیستم های اتوماتیک اداری                     

executive information systems (EIS)                       سیستم های اطلاعات اجرایی                   

decision support systems (DSS)                                سیستم های پشتیبان تصمیم                      

management information systems (MIS)                       سیستم های مدیریت اطلاعات                    

sequential multiple analyzer computer (SMAC)            رایانه تجزیه و تحلیل چندگانه پی در پی               

chief information officer (CIO)                          مدیر ارشد اطلاعات                                   

chief financial officer (CFO)                                  مدیر ارشد مالی                                     

hospital information system (HIS)                     سیستم اطلاعات بیمارستان

computerized axial tomography (CAT)                   توموگرافی محوری کامپیوتری                           

diagnostic decision support systems (DDSS)            سیستم های پشتیبان تصمیم تشخیصی                 

diagnostic-related group  ( DRG )               گروه مرتبط با تشخیص                             

health maintenance organizations (HMOs)                سازمان های حفظ سلامت                           

local-area networks (LANs)                              شبکه های محلی                                         

nursing information system (NIS)               سیستم اطلاعات پرستاری                            

Laboratory information systems (LIS)              سیستم های اطلاعات آزمایشگاه                      

Institutes of Medicine (IOM)                              موسسات پزشکی                                     

American Society for Testing and Materials (ASTM)        انجمن مواد و آزمون آمریکا                        

chief operating officer (COO)                   مدیر ارشد عملیات                                        

chief executive officer (CEO)                          مدیر ارشد اجرایی                                     

Critical success factors (CSF)                   عوامل کلیدی موفقیت                                   

information system strategic planning (ISSP)           برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات            

strategic alignment modeling (SAM)        مدل همسویی استراتژیک                            

computer-aided software engineering (CASE)       مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر             

systems development life cycle (SDLC)       چرخه حیات توسعه سیستم ها                          

entity-relationship diagram (ERD)            نمودار رابطه_موجودیت                             

data flow diagrams (DFD)              نمودار های جریان داده                            

rapid application development (RAD)         توسعه سریع نرم افزار                                   

Joint application design (JAD)           طراحی نرم افزار مشترک                               

information engineering (IE)                مهندسی اطلاعات                                         

data dictionaries (DD)                   فرهنگ داده ها                             

graphical user interface (GUI)            واسط نگاره ای کاربر                                

group decision support software (GDSS)       گروه سیستم پشتیبانی از تصمیم                            

database management systems (DBMS)          سیستم های مدیریت پایگاه داده                          

data manipulation languages (DML)             زبان های دستکاری داده                               

database administrator (DBA)            سرپرست پایگاه داده ها                                   

data administrator (DA)                سرپرست داده                              

chief security officer (CSO)        مدیر ارشد امنیت                                               

structured query language (SQL)                  زبان پرس و جوی ساختاری / زبان الگوریتمی       

query by example (QBE)                    سوال از طریق مثال                                    

length of stay (LOS)             مدت اقامت                                          

health maintenance organizations (HMO)            سازمان های نگه داری بهداشت                      

Institutes of Medicine (IOM)                  موسسات پزشکی                                          

Department of Health and Human Services (DHHS)       ساختمان خدمات انسانی و سلامت      

General Accounting Office (GAO)              دفتر حسابداری عمومی                         

American Medical Association (AMA)             انجمن پزشکی آمریکا                              

American Hospital Association (AHA)      انجمن بیمارستان آمریکا                               

Department of Health, Education, and Welfare (HEW)    سازمان سلامت ، دانش و رفاه                          

Privacy Protection Study Commission (PPSC)   کمیسیون مطالعه حفاظت از حریم خصوصی              

Workgroup for Electronic Data Interchange (WEDI)     گروه کاری تبادل الکترونیکی داده                          

                                        

 

نویسنده
مطالب پیشنهادی