کلیات ثبت بیماری ها

کلیات ثبت بیماری ها(قسمت اول) نظام مراقبت: جمع آوري، آنالیز و تفسیر مستمر و سیستماتیک داده هاي مرتبط با سلامت اهداف نظام مراقبت: بررسی روند بیماري پیش بینی و کنترل طراحی مداخلات گسترش تحقیقات تغییرات بیماري ها

کلیات ثبت بیماری ها(قسمت اول)

نظام مراقبت:
جمع آوري، آنالیز و تفسیر مستمر و سیستماتیک داده هاي مرتبط با سلامت
اهداف نظام مراقبت:
بررسی روند بیماري
پیش بینی و کنترل
طراحی مداخلات
گسترش تحقیقات
تغییرات بیماري ها

ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلامت:
یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.
برنامه های ثبت، بصورت یک سیستم و ساختار سازمانی شکل می گیرند واهمیت آنها نباید در حد یک پروژه کوچک شود تمام مسئولین دانشگاهها و مراکز علمی کشور لازم است بصورت مناسب با این برنامه ها مواجه شده حمایت های لازم را برای شکل گیری و استقرار آنها انجام دهند.

اهداف ثبت:
بررسی بروز و شیوع بیماري
ارزیابی کیفیت خدمات و مراقبت بیماران
ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی
اندازه گیري/پایش ایمنی و آسیب مواجهات
توسعه و ارتقاء تحقیقات

*ثبت باید مسائل مربوط به متخصصان را در این حوزه و سایر گروه‌های علاقمند در بخش مراقبت‌های بهداشتی که مهم تلقی میشوند و نمیتوان به شیوه های دیگر نشان داد، روشن سازد.
*برای نشان دادن میزان دسترسی به خدمات بهداشتی با کیفیت خوب ک نیاز های گروه بیماران مطالعه شده را براورده میسازد
*اگر دسته‌های متفاوتی از مراقبین در ثبت یا جمع‌آوری داده مشارکت داشته باشند، در صورتی سودمند است که ثبت یک پایه حمایتی در هر انجمن حرفه‌ای گروه مراقبت کننده داشته باشد.

اهمیت ثبت بیماریها
برنامه هاي ثبت بیماریها و پیامدهاي سلامت می توانند نقش مهمی در حل مشکلات سلامت داشته باشند و شواهد لازم براي تصمیمات مدیران و ذینفعان مختلف تولید کنند .
از طرفی نقش این برنامه ها در توسعه تحقیقات علوم پایه و بالینی انکارناپذیر است و این سیستمها مبناي تحقیقات اصیل علمی می باشد لذا توسعه این برنامه ها در اولویت برنامه هاي معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت بهداشت قرار گرفته است.
ثبت بیماریها منجر به تشکیل شبکه هاي تحقیقاتی شده و همکاري هاي محققین در سطح ملی و بین المللی را افزایش می دهد خوشبختانه در طی 4 سال گذشته، بیش از 50 برنامه ثبت در بیماریهاي مختلف شروع شده و در آینده نزدیک نتایج این اقدامات به بار خواهد نشست. تردیدي نیست که انتشار نتایج اقدامات صورت گرفته، خود باعث توجه بیشتر به این برنامه ها و منجر به توسعه کمی و کیفی آنها در دانشگاه ها خواهد شد.

پژوهش هاي مبتنی بر ثبت:
بررسی بروز و شیوع بیماري
ارزیابی کیفیت خدمات و مراقبت بیماران
ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی
اندازه گیري/پایش ایمنی و آسیب مواجهات
توسعه و ارتقاء تحقیقات
آنالیز بقا و ارزیابی پیامد مراقبت هاي بالینی
مطالعات علت شناسی (اثر مواجهات و ...)
تولید اطلاعات توصیفی (بروز، شیوع و مرگ ومیر)
تحلیل هاي اقتصادي و مدیریتی
منبع نمونه براي مطالعات کارآزمایی بالینی، مورد-شاهدي و کوهورت

نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی
کاربرد فناوری بلاک چین در حوزه ی سلامت (قسمت اول)

کاربرد فناوری بلاک چین در حوزه ی سلامت (قسمت اول)

برای درک بلاکچین در مراقبت های بهداشتی ، مهم است که در مورد چگونگی عملکرد این نوع خاص از فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) و چگونگی استفاده از آن در اکوسیستم مراقبت های بهداشتی گسترده تر ، به صورت بنیادی ارائه گردد.